ميزان خسارت در درختان
صفحه اول تماس با ما RSS
افتاب
رویا دوشنبه 17 مهر 1396

معمولا اينگونه درختان در اثر شدت بيماري سبز خشك و يا زردخشک مي شوند. ميزان خسارت در درختان مسن و روي تنه هاي شيب دار نيز شديدتر است. اقدامات انجام شده جهت جداسازي قارچهاي بيمارگر از بافتهاي آسيب ديده و خاك اطراف درختان آلوده به نتيجه نرسيد و رابطه مستقيمي بين نماتودهاي انگل گياهي يا خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب و خاك باغات آلوده، با ميزان آلودگي و شدت عارضه نيز به اثبات نرسيد. هر چند نقش بعضي از آنها در تضعيف درخت انار غيرقابل انكار مي باشد. اما اختلاف بين تيمارهاي اعمال شده در آزمايشي كه بمنظور تعيين نقش تابش مستقيم آفتاب در بروز عارضه و راه كنترل آن انجام گرديد، در سطح احتمال 1درصد معني دار شد . اين آزمايش دو نتيجه مشخص در برداشت . نتيجه اول اينكه تابش مستقيم آفتاب عامل اوليه و اصلي عارضه خشكيدگي تنه و سرشاخه در درختان انار استان يزد مي باشد و نتيجه دوم اينكه رنگ آميري تنه و سرشاخه ها بوسيله يك ماده سفيد رنگ بي اثر، مثل گل سفيد (نوعي رس ) و آرد جو درفصل بهار و تابستان روشي موثر و مفيد براي كنترل اين عارضه مي باشد.

تبليغاتclose
آگهی رایگان